Werking

Momenteel dagopvang en begeleiding kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis (kernautisme)


Korte tot middellange termijn:

Uitbreiding aantallen dagopvang en begeleiding kinderen en jongeren met

      autismespectrumstoornis (kernautisme)

Opvang en begeleiding in de thuissituatie

Adviesverlening

Counseling

 

Lange termijn:

Woonvervangende initiatieven voor jong-volwassenen met autismespectrumstoornis (kernautisme)


1.Opvang

Het Passhuis richt zich op korte en middellange termijn op dagopvang  van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis die omwille van hun zorgzwaarte niet terecht kunnen in het reguliere en/of buitengewoon onderwijs.  Op lange termijn exploreren we de mogelijkheden tot het bieden van gezinsvervangende opvang.


2.Begeleiding

Onze begeleiding richt zich op het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsdomeinen: cognitie, sociale ontwikkeling, spelontwikkeling, communicatie, motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Daarnaast vinden we een nauwe samenwerking met ouders erg belangrijk.  Enerzijds moet deze samenwerking een leidraad zijn om de werking binnen de VZW vorm te geven.  Anderzijds optimaliseert dit de transfer naar de thuissituatie en omgekeerd.

In onze begeleiding werken we op een dubbel spoor. Prioritair analyseren we de context waarin het kind zich bevindt en trachten deze aan te passen.  Secundair interveniëren we op het niveau van het kind.  We gaan op zoek naar de oorzaken van moeilijker functioneren en pakken deze oorzaken aan in plaats van het functioneren op zich.

Een laatste opdracht binnen onze begeleiding is het organiseren, begeleiden en verzorgen van processen met betrekking tot leren, werken en vrije tijd aangepast aan en in samenspraak met alle betrokkenen.


3.Adviesverlening

We verlenen advies in verband met  wonen, werken en vrije tijd.  We reiken handvaten aan gericht op concrete dagdagelijkse situaties.  Indien aangewezen geven we advies met betrekking tot doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. 

In eerste instantie geven we advies aan ouders en de directe omgeving van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.  Daarnaast kunnen personen met een autismespectrumstoornis zelf beroep doen op onze adviesverlening.  In laatste instantie kunnen ook voorzieningen en hulpverleners bij ons terecht met hun vragen.


4.Counseling

Via counseling bieden we begeleiding in de concrete woon-, werk- of vrije tijdssituatie.  Deze vorm van begeleiding is steeds in functie van de noden van de persoon en op maat van zijn hulpvraag.

Specifiek aan de werking is dat het individu als uitgangspunt wordt gehanteerd om deze dienst- en hulpverlening vorm te geven. Dit betekent dat het handelen van alle betrokken personen en de context van het aanbod altijd hierop gericht is.